Recent Blogs Posts

  1. Xay dung to hop 25 tang tren khu dat vang hon nghin m2 o Lieu Giai

    Theo d_ ki_n, t_ng m_c __u t_ c_a d_ án kho_ng 366,282 t_ __ng. Trong _ó có ngu_n v_n t_ có, v_n vay và v_n huy __ng h_p pháp. Riêng v_n t_ có c_a nhà __u t_ ph_i __m b_o t_i thi_u 20% t_ng m_c __u t_ c_a d_ án. Th_i gian và ti_n __ th_c hi_n d_ án d_ ki_n t_ Quư III/2018 __n Quư II/2020. H́nh th_c __u t_ d_ án là __u t_ tr_c ti_p b_ng ngu_n v_n ngoài ngân sách.

    HoREA _ánh giá, nh_ng b_t _n c_ng nh_ hi_n t__ng gi_m t_c c_a th_ tr__ng là d_u hi_u cho th_y th_ tr__ng __a _c Sài G̣n ...
  2. Ha Long hap dan cac du an nghi duong quy mo

    _ây c_ng là m_t trong nh_ng d_ án hi_m hoi t_i c_a ngơ phía Tây Hà N_i có th_ h__ng t_m m_t t_i 2 h_ _i_u ḥa là h_ _i_u ḥa t_i Vinhomes Skylake Ph_m Hùng và h_ _i_u ḥa t_i Vinhomes Green Bay M_ Tŕ.

    Ngoài ra, ch_ __u t_ áp d_ng chính sách bán hàng linh ho_t cho khách hàng khi ch_ ph_i tr_ 25% giá tr_ c_n h_, mi_n phí lăi su_t 0% trong ṿng 18 tháng k_ t_ khi mua c_n h_. Ch_ c_n 400 tri_u __ng ban __u khách hàng _ă s_ h_u c_n h_ t_i _ây. D_ án d_ ki_n bàn giao vào quư hai n_m 2019. ...
All times are GMT. The time now is 20:23.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2018 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved. © GamoVation B.V.