hi my names im new on here and I like to make new frinds so if u like u can add me im 30 years old and im from WNY if u like to add me ty have a nice day